smartphone cloud
Elektron žurnal we gündelik

Elektron žurnalyň kömegi bilen mugallym öz işini ýeňilleşdirer, we ýalňyşma mümkinçiligi has pese gaçar. Elektron gündeligiň kömegi bilen okuwçylar elmydama öz bahalaryndan, temalaryndan we öýe berilen ýumuşlaryndan habarly bolarlar.

smartphone cloud
Ene-ata bilen mekdep

Ene-atalar elmydama öz çagasynyň bilim derejesinden, mugallymyň belliklerinden habarly. Şeýle hem agzalan maglumatlar ene-atalaryň jübi telefonlaryna SMS we Email habarlar arkaly ýollanylyp durulýär.

smartphone cloud
Hasabatlar

Hasabatlaryň sanly görnüşiniň artykmaçlygy onuň awtomat görnüşde, tiz we hiç hili ýalňyşsyz hasaplamagynda. Mundan başga-da ähli maglumatlar bir ýerde saklananlygy sebäpli sanly tehnologiýalaryň kömegi bilen her dürli täzeçil hasabatlary girizip bolýar.

iphone
interfeýs

Sada we Owadan Interfeýs

Sada interfeýs ulanyjylaryň täzeçil ulgama çalt uýgunlaşyp onuň doly güýjünden peýdalanmaga mümkinçilik döredýär.
Wideo

EduBox nähili işleýär?

Her bir ulanyjynyň dolandyryş paneli bolup onda özüne gerek bolan bölümler ýerleşdirilen. Ulanyjy giriş sahypanyň üsti bilen dolandyryş paneline girýär.
Müdir - okuwyň gidişini dolandyrýär;
Mugallym - okuwçylary bahalandyrýar we öý-işleri barlaýar
Okuwçy - öz bahalaryny, ders rejesini, temalaryny görýär
Ene-ata - öz çagasynyň gündeligini, ýetişigini yzarlaýar
Her bir ulanyjy öz işini tamamlandan soň çykyş düwmäniň üsti bilen öz dolandyryş panelini gulplap biler.

Başlamak
chat
Maddy taýdan çykdajysyz

Ähli arhiwler elektron görnüşde

chat
Wagt taýdan tygşytly

Awtomat görnüşde bahalar goýulýar, ortaça bahalar we hasabatlar hasaplanýar

image
chat
Bilimiň hili ýokary

Okuwçylaryň ýetişiginiň aýdyň görünýändigi üçin öz bilimini ösdürmäge ymtylýarlar

chat
Ýokary derejede gatnaşyk

Okuwçynyň gatnaşygy aýdyňlaşdyrylanda sebäpsiz sapakdan galmaklyk azalýar

Ädimler

Başlamak üçin ädimler

Kimler üçin?

Her bir ulanyjy biz üçin wajyp

chat
Müdir

Mekdep barada maglumatlary, ulanyjylary, dersleri girizip, okuwyň gidişini dolandyrýar.

chat
Mugallym

Okuwçylary bahalandyrýar, ene-atalara bellikleri ýollaýar, temalary doldurýar, öýe berlen ýumuşlary barlaraýar.

chat
Okuwçy

Öz bahalaryny görýär, temalary okaýar we öýe berlen ýumuşlary ýerine ýetirýär.

chat
Ene-ata

Çagasynyň ýetişigine - bahalaryna we sapaklara gatnaşygyny yzarlaýar we mugallymlardan bellikleri kabul edýär.

slide
slide
slide
slide
Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.